Numer telefonu

+48 533 373 900

Regulamin sklepu internetowego (wraz z załącznikami)

 

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym ww.thetwiggyshop.com, prowadzony jest przez PEPERUNA Sp. z o.o., ul. Rejtana 29A, 42-200 Częstochowa, NIP: 9492194953 REGON: 243330539, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS:
0000475306, kapitał zakładowy 70.000zł, w całości wpłacony.

2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.thetwiggyshop.com

3. Definicje - użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,

b) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

c) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

d) Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;

e) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego w tym informacje o złożonych Zamówieniach;

g) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Towarów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Towarów lub usuwanie ich z koszyka;

h) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientem automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym;

i) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Towary, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

j) Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

k) Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.thetwiggyshop.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

l) Sprzedawca – PEPERUNA Sp. z o.o., ul. Rejtana 29A, 42-200 Częstochowa, NIP: 9492194953 REGON: 243330539,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000475306;

m) Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży;

n) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana w języku polskim z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

o) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r. Poz. 827);

p) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

q) Zamówienie – oświadczenie woli klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą;

r) Załącznik nr 1– dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy;

s) Załącznik nr 2– dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji;

t) Załącznik nr 3 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający dokonanie wymiany;

4. Niniejszy regulamin określa w szczególności;

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu internetowego;

d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

5. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym;

b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia;

c) prowadzeniu Newslettera.

6. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji wraz z utworzeniem Konta, Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.

7. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta.
Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji rezygnacji przez Klienta na adres e-mail Sprzedawcy: shop@thetwiggyshop.com.

8. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Towary z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

9. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

10. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarki: internet explorer w wersji 8 lub nowszej, firefox w wersji 21 lub nowszej, safari w wersji 4 lub nowszej, chrome w wersji 29 lub nowszej, opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek ( cookies ) i java script

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 728 pikseli.

11. W celu korzystania ze sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.

12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.thetwiggyshop.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

13. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Klient może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:

a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto,

b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu,

c) złożenie Zamówienia drogą mailową,

3. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b), c) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.

5. Klient przed rejestracją proszony jest o zapoznanie się Regulaminem Sklepu i jego akceptację oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę z Klientem, poprzez usunięcie Konta Klienta, w każdym czasie, po wcześniejszym wezwaniu Klienta do zaniechania naruszeń, w sytuacji:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy

d) Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, zgodnie z pkt. 7, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzezużycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.thetwiggyshop.com, składając zamówienie dokonując wyboru i podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę” – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi omunikatami
oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

5. W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam”.

6. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

7. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr”,
zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.

10. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), do momentu wysyłki Towaru.

11. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi od 2 do 5 dni roboczych.

12. Klient informowany jest o braku dostępności Towarów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu
realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Towarów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Klientem, przy czym wynosi on średnio 10 dni roboczych.

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Klient pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

IV. Dostawa

1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, pocztą polską lub do paczkomatów InPost.

3. Koszty dostawy można sprawdzić pod linkiem http://www.thetwiggyshop.com/pl/i/koszty-i-formy-dostawy/22.
Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia wynosi średnio od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia, jednak nie dłużej niż 5 dni roboczych.

5. Wyboru sposobu dostarczenia przesyłki dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.

6. Koszty dostawy ponosi Klient.

7. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klienta Towary wolne od wad.

9. Klient zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

V. Ceny i metody płatności

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania
Zamówienia.

2. O całkowitej kwocie Zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek, paragon lub faktura VAT).

4. Klient niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

5. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Towary:

a) płatność przy odbiorze osobistym,

b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy - 42 1750 0012 0000 0000 3267 9617,

c) płatność internetowa – IMOJE.

d) płatność za pobraniem

6. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego www.thetwiggyshop.com obsługiwane są za pośrednictwem platformy IMOJE, Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.  

7. Wyboru płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.

8. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 b) niniejszego paragrafu, Towarów wysyłane są w ciągu od 2 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

9. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 c) niniejszego paragrafu, Towary są wysyłane w ciągu od 2 do 5 dni roboczych od momentu pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.

10. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 5 d) niniejszego paragrafu, Towary są wysyłane niezwłocznie, nie później niż wciągu 5 dni po złożeniu Zamówienia przez Klienta (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).

11. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 5 b), c) niniejszego paragrafu, jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Klienta do dokonania płatności.
W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Klienta drogą mailową lub telefoniczną.

VI. Reklamacje związane z zamówieniami

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie
znacznie usprawniona.

2. W przypadku stwierdzenia, iż Towar ma wadę, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, opis wady Towaru, datę jej powstania oraz żądanie Klienta. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.

4. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

5. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru.

6. Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w kodeksie cywilnym.

7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres PEPERUNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rejtana 29A, 42-200 Częstochowa lub e-mail sklep@thetwiggyshop.pl.

8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Klientowi.

10. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.

VII. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

1. Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania
przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza
rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej

l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę
o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Klienta drogą mailową na adres shop@thetwiggyshop.com lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Klient, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, a także gratisem, jeśli taki był dołączony w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

Towar musi być nieużywany, niepobrudzony i powinien posiadać metkę. W przypadku zwrotu obuwia podeszwa musi być czysta i nie może nosić śladów użytkowania.

5. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

9. W przypadku gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Towarów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać pisemnie na adres:
PEPERUNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Rejtana 29A,
42-200 Częstochowa,

mailowo pod adres: sklep@thetwiggyshop.pl

lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

IX. Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Kupującego, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Kupującego przed zawarciem umowy. Ponadto Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę swojego adresu e-mail w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1219, ze zm.) oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, októrych mowa w I pkt 5 niniejszego Regulaminu.

3. Dane osobowe Klienta nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celówmarketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

4. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji,modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się wdokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.thetwiggyshop.com.

X. Ochrona Praw Autorskich

1. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.thetwiggyshop.com są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.thetwiggyshop.com, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody
Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.thetwiggyshop.com oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania
cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

XI. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności.
Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Konsument może ponadto skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych.

Konsument może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018 roku.

 

Tu możesz pobrać regulamin The Twiggy Shop

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl